Декларация за поверителност

В тази Декларация за поверителност на личните данни, се обяснява каква информация събираме за Вас, защо и как използваме информацията, както и Вашите права във връзка с предоставената ни информация.

1. Кои сме ние

"ПОД ТЕПЕТО" ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно законите на Република България и вписано с ЕИК 200578999 в Търговския Регистър към Агенция по вписванията (наричано по-долу за краткост "ПОД ТЕПЕТО").

2. Данни за контакт с "ПОД ТЕПЕТО"

Местоположение: гр. Пловдив, ул. Иларион Макариополски 31А
Телефон: +359 889 095249
Имейл: ivo_dernev@yahoo.com

3. Основни принципи, които спазваме при събирането на лични данни

Ние в "ПОД ТЕПЕТО" осъзнаваме отговорността, която носим за сигурността на Вашите лични данни. Винаги целим да обработваме и управляваме Вашите лични данни по прозрачен за Вас начин, поради което спазваме следните принципи:

 • Обработваме личните Ви данни за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност; или за специфични цели, които изрично сме споделили с Вас; или за цели, за които сте предоставили Вашето съгласие;
 • Стремим се да събираме минимално необходимото количество данни;
 • Поддържаме личните Ви данни точни и актуални;
 • Когато вече нямаме необходимост от Вашите лични данни, ние ги изтриваме или анонимизираме, така че да не позволяват установяване на самоличността Ви.

4. Какво са лични данни

Съгласно Общия регламент за защита на данните, личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

Следователно лични данни представляват не само Вашите имена и ЕГН, но също така Вашия домашен адрес, имейл, телефонен номер и др.

5. Какви лични данни събираме и обработваме за вас

В хода на своята дейност "ПОД ТЕПЕТО" обработва различни видове лични данни съгласно посочените по-долу категории. В зависимост от конкретните продукти и/или услуги, които ползвате при нас, "ПОД ТЕПЕТО" обработва някои или всички от посочените данни.

5.1. Категория лични данни относно клиенти и контрагенти:

 • три имена и ЕГН (или друг идентификационен номер, когато е приложимо);
 • адрес, телефон и имейл за кореспонденция;
 • данни по документ за самоличност, когато се изисква удостоверяване на самоличност;
 • когато е приложимо, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с уговорени плащания по банков път от и към "ПОД ТЕПЕТО";
 • данни от видеонаблюдение на работните помещения и подхода към работните помещения на "ПОД ТЕПЕТО";
 • история и информация във връзка със сключените договори с Вас.

Източник: физическите лица, за които се отнасят данните.

5.2. Категория лични данни относно посетители на интернет-страниците ни:

 • име (при изпращане на запитване);
 • имейл за кореспонденция (при изпращане на запитване);
 • информация относно Вашите запитвания, направени чрез нашите интернет-страници;
 • информация за използваното крайно електронно устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страница, поддържана от "ПОД ТЕПЕТО", в случай че се използват „бисквитки“ и подобни технологии.

Източник: физическите лица, за които се отнасят данните, както и „бисквитки“ и подобни технологии.

Във всички случаи, когато обработваме Ваши лични данни, ние се задължаваме да спазваме посочените в настоящата декларация правила, както и изискванията на приложимото европейско и национално законодателство в областта на защитата на личните данни.

6. Личните данни, които събираме, се обработват единствено за следните цели

 • сключване и изпълнение на договори между Вас и "ПОД ТЕПЕТО";
 • изготвяне и изпращане на фактурите и платежните документи за предоставените продукти и услуги;
 • администриране на интернет-страници, поддържани от "ПОД ТЕПЕТО";
 • осъществяване на кореспонденция относно продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на уведомления или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби и въпроси;
 • изпълнение на задължения на "ПОД ТЕПЕТО" съгласно указания и разпореждания на държавни органи или лица, осъществяващи публични функции (например НАП, НОИ, съдилища, частни съдебни изпълнители и др.);
 • изпълнение на задължения на "ПОД ТЕПЕТО", предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Търговския закон, както и за изпълнение на всички други нормативни задължения на "ПОД ТЕПЕТО".

7. Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни, е

7.1. Изпълнение на договор

Обработването на Вашите данни е необходимо за предприемане на стъпки за сключването и изпълнението на сключените договори между Вас и "ПОД ТЕПЕТО".

7.2. Законово задължение на администратора

Обработването на Ваши данни е необходимо и с оглед спазването на законовите задължения на "ПОД ТЕПЕТО" по Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Търговския закон и други нормативни актове, съдържащи задължения по отношение на "ПОД ТЕПЕТО".

7.3. Легитимен интерес на администратора

В определени случаи "ПОД ТЕПЕТО" обработва личните Ви данни на основание свои законни интереси.

Например данните, които се събират от „бисквитките“ на нашите интернет-страници, се обработват с оглед подобряване на услугите, които Ви предоставяме. Някои документи с лични данни, за които не е предвиден специален срок, се съхраняват до изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на съдебни претенции с оглед легитимния интерес на "ПОД ТЕПЕТО" за установяване, предявяване и защита на правни претенции, както и предоставяне на необходимите документи за изясняване на правния спор.

Данните от осъществяваното видеонаблюдение се обработват въз основа на легитимните интереси на "ПОД ТЕПЕТО". Тези интереси са свързани с гарантирането на правилата за здравословни и безопасни условия на труд; гарантирането на трудовата дисциплина; и осигуряването на сигурност и защита на служителите, както и на помещенията, в които се обработват лични данни и поверителна информация.

7.4. Съгласие

Въз основа на Вашето съгласие можем да Ви предоставяме отговори на запитвания, известия и новини за дейността на "ПОД ТЕПЕТО".

8. Доброволност на предоставянето

"ПОД ТЕПЕТО" обработва Вашите лични данни с цел предоставяне на продуктите или услугите, за която предстои или вече е постигната договореност с Вас, както и за целите, за които е получено Вашето изрично съгласие.

В случай на отказ да бъдат предоставени лични данни, "ПОД ТЕПЕТО" няма да бъде в състояние да сключи или изпълни вече сключен с Вас договор или съответното си нормативно задължение.

При оттегляне на съгласието за получаване на отговори на запитвания, известия или новини от "ПОД ТЕПЕТО" ние ще спрем обработването на данните за тези цели.

9. Кои външни организации/лица имат право да получат личните данни, обработвани от "ПОД ТЕПЕТО"

"ПОД ТЕПЕТО" не предоставя Ваши лични данни на външни организации/лица, преди да се увери, че обработването е в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство по защита на личните данни, като осъществява строг контрол дали обработването се извършва при наличие на предвидено в законодателството основание и при наличие на технически и организационни мерки за защита на данните.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели:

 • на органи, институции и лица, по отношение на които сме задължени да предоставим лични данни по силата на приложимото законодателство (НОИ, НАП, МВР, КФН, съдилища и др.);
 • на наши бизнес контрагенти, които са поели ангажимент за поверителност, при спазване приложимото законодателство за защита на личните данни, включително:
  • „Български пощи“ ЕАД и други лица, предоставящи куриерски услуги;
  • лица, предоставящи счетоводни услуги;
  • лица, предоставящи охранителни услуги (при посещение на офис/работни помещения на "ПОД ТЕПЕТО");
  • лица, предоставящи на ИТ и телекомуникационни услуги;
  • лица, предоставящи правни услуги;
  • лица, предоставящи външни консултантски услуги в различни сфери;
  • на нотариуси, частни съдебни изпълнители и други лица, изпълняващи публични функции въз основа на техни компетенции предоставени по закон.
 • на банки, доколкото е необходимо за изплащане на дължимите възнаграждения;
 • на служителите на "ПОД ТЕПЕТО", упълномощени да осъществяват обработване на документи, съдържащи лични данни само и единствено във връзка с изпълнение на служебните им задължения.

10. Предаване на личните данни на държава извън ЕС

"ПОД ТЕПЕТО" не предоставя Вашите лични данни на държави извън ЕС.

В случай че "ПОД ТЕПЕТО" вземе решение за предаване на личните Ви данни извън ЕС, Вие ще бъдете уведомени за това.

Всяко предаване ще се извърши съобразно изискванията на Общия регламент за защита на лични данни: при наличие на решение за адекватност на Европейската комисия, при спазване на одобрени от компетентен орган подходящи гаранции или задължителни фирмени правила.

Извън горепосочените случаи "ПОД ТЕПЕТО" може да предаде Вашите лични данни на държави извън ЕС, само доколкото Вие сте дали съгласието си или предаването е необходимо за сключване/изпълнението на договори между Вас и "ПОД ТЕПЕТО" или договори, сключени във Ваш интерес.

11. Период на съхраняване на данните

"ПОД ТЕПЕТО" обработва Вашите лични данни само за периода, който е необходим за реализиране на целта, за която са събрани.

След реализиране на целта "ПОД ТЕПЕТО" прекратява обработката на данните, като по изключение ги съхранява до окончателното уреждане на всички финансови отношения и/или изтичане нормативно определените минимално изискуеми срокове, предвидени в действащото законодателство: Кодекса на труда, Кодекса на социалното осигуряване, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за счетоводството, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за частната охранителна дейност, Закона за задълженията и договорите и други закони, в които е предвиден минимален срок за съхранение.

Например: Ведомостите за заплати се съхраняват за срок от 50 години, а документите за данъчен контрол за срок от 10 години. Определени документи с лични данни, за които не е предвиден минимален нормативен срок за съхранение, се съхраняват до изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на съдебни претенции (три или пет години в зависимост от вида на претенцията) с оглед легитимния интерес на "ПОД ТЕПЕТО" за установяване, предявяване и защита на правни претенции, както и предоставяне на необходимите документи за изясняване на правния спор.

При изменения в приложимото законодателство, касаещи посочените по-горе срокове, "ПОД ТЕПЕТО" ще се съобрази с действащите нормативни изисквания.

12. Вашите права като субект на личните данни са следните

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме Вашите лични данни, Вие имате следните права:

12.1. Право на достъп

Вие имате право да поискате копие от Вашите лични данни от "ПОД ТЕПЕТО" и право на достъп по всяко време до личните си данни.

12.2. Право на преносимост

Вие имате право да поискате от "ПОД ТЕПЕТО" личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим.

Важно е да имате предвид, че това право е приложимо само, когато:

 • Обработването е въз основа на Вашето съгласие;
 • Обработването се извършва във връзка с изпълнението на даден договор;
 • Обработването се извършва посредством автоматизирани средства;

12.3. Право на коригиране

Вие имате право да поискате от "ПОД ТЕПЕТО" да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални.

12.4. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Вие имате право да поискате от "ПОД ТЕПЕТО" личните Ви данни да бъдат изтрити.

Важно е да имате предвид, че това право е приложимо само, когато е налице някое от следните основания:

 • личните Ви данни повече не са необходими във връзка с целите, за които сме ги събрали;
 • оттеглите съгласието, което преди това сте ни предоставили дали за обработката на личните Ви данни, и вече нямаме друго законово основание за обработването им;
 • изразите пред нас възражението си срещу обработването на лични Ви данни за целите на директния маркетинг;
 • изразите пред нас възражението си срещу обработването на лични Ви данни за легитимните интереси на "ПОД ТЕПЕТО" и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество (като например подобряване на потребителско изживяване на интернет страница);
 • личните данни не се обработват законосъобразно;
 • вашите лични данни трябва да бъдат изтрити с оглед спазване на закона.

12.5. Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да поискате от "ПОД ТЕПЕТО" да ограничи обработването на личните ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани;

Важно е да имате предвид, че това право е приложимо само, когато е налице някое от следните основания:

 • не считате, че личните данни, които обработваме, са точни и актуални;
 • личните данни не се обработват законосъобразно, но вместо изтриване, Вие желаете да ограничим обработването им;
 • ние вече не се нуждаем от Вашите лични данни за целите, за които сме ги събрали, но Вие изисквате данните с цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Вие сте възразили на обработването на Вашите лични данни и очаквате потвърждение за това дали интересите Ви във връзка с подобно възражение имат преимущество пред легитимните основания за обработването на данните Ви.

12.6. Оттегляне на съгласи

Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора, в случай че данните Ви се обработват само въз основа на съгласие.

12.7. Право на възражение

Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка, като например директен маркетинг (включително срещу непоискани рекламни съобщения).

12.8. Право да не бъдете обект автоматизирано вземане на решения

Вие имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране.

Автоматизирано вземане на решения означава, че определени решения се вземат автоматично без човешка интервенция.

Ако възнамеряваме да използваме подобни методи, ние ще Ви информираме и ще Ви предоставим възможност предварително да изразите възражението си срещу такава обработка. Освен това Вие сте свободни да се свържете с нас за допълнителна информация относно подобно обработване.

12.9. Право на жалба до надзорния орган

В случай, че смятате, че не обработваме Вашите лични данни законосъобразно, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, Вие имате право да подадете жалба направо пред Комисията за защита на личните данни, както и имате право на съдебна защита.

Адресът за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни е: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2.

13. Как мода да получа съдействие за упражняване на правата си

Необходимо е да попълните искане по Образец, който ще получите след като отправите искане на посочените данни за контакт на "ПОД ТЕПЕТО":

Местоположение: гр. Пловдив, ул. Иларион Макариополски 31А
Телефон: +359 889 095249
Имейл: ivo_dernev@yahoo.com

14. Декларация за използване на бисквитки и други технологии

Също така може да събираме данни за вас чрез използването на „бисквитки” и други технологии. Това може да се случи, когато посетите нашата интернет страница или страница на трето лице. Използването на бисквитки в интернет страницата цели да Ви предостави по-полезно и интересно съдържание за Вас.

По правило бисквитките не събират лична информация, но в случай че се събере такава, ние ще третираме тези данни в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.

Данните, които събираме за Вас чрез бисквитки, биха могли да са следните:

 • времето, прекарано на уебсайта и страниците, които са посетени;
 • информация за браузъра и операционната система на устройството ви;
 • IP адреса на устройството, което използвате;
 • връзките, които използвате, докато използвате нашата страница.

От използването на „бисквитките” зависи функционалността на нашата интернет страница, но има и „бисквитки”, които можете да откажете или блокирате, без да се отрази на функционалността на интернет-страницата.

14.1. Информация за използваните бисквитки

От настройките на браузъра си можете да видите всички „бисквитки“, които към момента се използват на интернет-страницата ни, както и информация кога е създадена конкретната „бисквитка“ и кога се изтрива.

Видове бисквитки, които биха могли да се използват на интернет-страницата, са следните:

14.2. Необходими бисквитки

Тези бисквитки подпомагат нормалното функциониране на нашата интернет-страница, понеже Ви дават възможност да разглеждате информацията в нея и да използвате нейните функции. Например: тези бисквитки ни позволяват да ви показваме информацията на нашата интернет-страница на правилния език и др.

14.3. Функционални бисквитки

Тези бисквитки позволяват да се съобрази работата на нашата интернет-страница с предпочитанията на нашите посетители и потребители, за да използвате тяхната пълна функционалност, да имате възможност гледате видео съдържание и други подобни. Тази информация е изцяло анонимна, използва се за много ограничени цели и се съхранява ограничен период от време.

14.4. Аналитични бисквитки

Аналитичните бисквитки позволяват да се получи информация за посещаемостта на интернет-страницата ни, дали потребителите работят лесно с нея, както и коя част от съдържанието привлича най-голям интерес. Информацията се използва само за статистически цели и няма за цел да бъде използвана за лично идентифициране на потребителите. Аналитичните инструменти се предоставят от Google Analytics и Adobe Analytics и събраната информация за Вашия IP адрес не се свързва с каквато и да е друга информация, съхранявана от Google и Adobe.

14.5. Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки не съхраняват лична информация, а събират единствено информация за това как сте използвали нашата интернет-страница. Те могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори, за да Ви показват подходящи реклами и информация. Те не съхраняват директно лична информация, но се основават на уникалната идентификация на вашия браузър и интернет устройство.

14.6. Повече информация за управление на бисквитките

http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html е полезен ресурс с много подробна информация за бисквитките и как да ги управлявате.

14.7. Отказ от използване на бисквитки

Вие можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите Вашия браузър да ги блокира. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои настройки всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Ако желаете да заявите отказ от използването на бисквитки във Вашия браузър, може да направите това чрез настройките на Вашия браузър и чрез инсталирането Google Analytics Opt-out Browser Add-on.